DynastyDynasty - Kokouksethttps://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/TELIMET.HTMYhtymävaltuusto 15.12.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021306.HTMYhtymähallitus 15.12.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021312.HTMTarkastuslautakunta 07.12.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021311.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 02.12.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021310.HTMYhtymähallitus 24.11.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021309.HTMYhtymähallitus 27.10.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021308.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 14.10.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021307.HTMTarkastuslautakunta 05.10.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021304.HTMYhtymähallitus 29.09.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021305.HTMYhtymävaltuusto 08.09.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021302.HTMYhtymähallitus 18.08.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021303.HTMTarkastuslautakunta 10.08.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021301.HTMYhtymähallitus 09.06.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021300.HTMYhtymävaltuusto 26.05.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021299.HTMYhtymähallitus 05.05.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021298.HTMTarkastuslautakunta 04.05.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021297.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 27.04.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021296.HTMTarkastuslautakunta 06.04.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021294.HTMYhtymähallitus 31.03.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021295.HTMYhtymähallitus 24.02.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021293.HTMTarkastuslautakunta 02.02.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021292.HTMYhtymähallitus 27.01.2021https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2021291.HTMYhtymävaltuusto 16.12.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020284.HTMYhtymähallitus 16.12.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020290.HTMTarkastuslautakunta 01.12.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020288.HTMYhtymähallitus 25.11.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020289.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 09.11.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020287.HTMYhtymähallitus 28.10.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020285.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 26.10.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020286.HTMYlä-Savon seutusopimuksen johtokunta 22.10.2020https://dynastypub.ysao.fi:443/djulkaisuwww/kokous/2020281.HTM